Popular Posts

Sunday, January 1, 2012

പെൺ തെയ്യംപെൺതെയ്യം
]pecnX³]´w Ingç I¯n¡sh
]ctZhXs¯¿apWêì
X«n¸nSsªgpt¶Âçì hmÀapSn
sI«pì sN¼«p Npäpì
\SXpdçമ്പൊsfmêShmÄ Inep§pì
AIXmcn tXmä§Ä ]mSpì
Nab§Ä amän æfn¨odëw amdn
XncnZo]sacnbn¨p s]¬തെയ്യം                                     
DebqXnbgensâ s]mêsfmì I¯n¨v
\ndt`mPysams¡bpw thhn¨v
shfn]mSpXpÅp¶bêa¡nSm§sf
NSpet\{X§fm Xnct\m¡n
Icnbpw hnbÀ¸paWnªhÄ Imfnbmbv
I\en Nnew_n«v XpÅpì
s\©I¯arXmbn kvt\lw \nd¨hÄ
]©mánat²y Nncnçì
HSphnÂ, Zn\m´¯n emkyamSm\mbn
Acbpw Xebpw apdpçì
ssIsabvXfÀ¶n«pa[c¯nsemê sNdp
NncntX¨p Zo]w sImfp¯pì
Xncnbmbv ¡cnbtWm \ndZo]ta´tWm
Hêthf i¦n¨p s]¬ sX¿w
\ndZo]apÅn sXfnbn¨p tZhnbmbv
AdX¶Iത്തf¯aരുì...
 *********************

16 comments:

 1. വളരെ ഇഷ്ടമായി..... വിവിധങ്ങളായ വേഷങ്ങള്‍കെട്ടി ആടിത്തിമിര്‍ക്കേണ്ടിവരുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരു ദിവസം വളരെ ഭാവഗംഭീരമായി പറഞ്ഞു.

  ReplyDelete
 2. നാടകമേ ഉലകം, വേഷങ്ങൾ ആടുകയാണിവിടം... പെൺ‌വേഷമായ്

  ReplyDelete
 3. ‘പെണ്‍ തെയ്യം‘ വളരയേറെ ഇഷ്ടമായി....

  ReplyDelete
 4. വിസ്മയത്തോടെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള തെയ്യക്കാഴ്ച്ച പോലെ തന്നെ ഈ വായനയും..

  ReplyDelete
 5. പ്രയാൺ,ശ.നാ.മാഷ്,മിനിടീച്ചർ,മനോജ്,സു,അഭിപ്രായങ്ങൾ സഹർഷം സ്വീകരിക്കുന്നു.ഇനിയും..

  ReplyDelete
 6. കൊള്ളാം ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ..
  പുതു വത്സര ആശംസകള്‍...

  ReplyDelete
 7. ഓരോ വരിയും ഗംഭീരം ...
  കവിത നന്നായി ...
  ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 8. തിരിച്ചും എന്റെ ലോകമേ. നന്ദി വേണു..വീണ്ടും കാണാം.

  ReplyDelete
 9. ഇതേതാ ഫോണ്ട് ? എനിക്കൊന്നും വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല :(

  ReplyDelete
 10. This is Anjali old Lipi- Keyman. By downloading 'Tavultesoft keyman 6.o' we can type anywhere in Malayalam(Manglish) by changing the Font as MOZHI KEYMAP with a click in their 'K' button. We can type it in Word,Social networks,Blog & Mail etc. If U R willing first download Tavultesoft keyman.

  ReplyDelete
 11. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൂ....

  ReplyDelete
 12. ഇഷ്ടായി ട്ടോ
  വേര്‍ഡ്‌ വേരിഫിക്കേഷനും, ബാക്ക ഗ്രൌണ്ട് ചിത്രവും ഒഴിവാക്കിയാല്‍ വായനക്കാരന് വായിക്കുവാനും, കമെന്റിടുവാനും എളുപ്പമാവും

  ReplyDelete
 13. പ്രിയ ചെമ്മാട്,വിഡിമാൻ നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം.

  ReplyDelete